NEWS

Szkolenia cyfrowe z obsługi komputera dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Projekt adresowany jest do osób uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. Podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) , zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, przy czym warunkiem koniecznym do zakwalifikowywania do projektu jest spełnienie poniższego tj; 

- posiadanie statusu osoby o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 włącznie) - maksymalnie liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa.

- osoby niepełnosprawne w wieku 25 lat i więcej

- osoby w wieku 50 lat i więcej (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat);

 

 

Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria, a udział w projekcie jest bezpłatny.  W ramach projektu Beneficjent tj. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zapewnia uczestnikom szkoleń:

-  materiały szkoleniowe, tj. podręcznik

- certyfikaty IC3 – Internet and Computing Core Certification – po pozytywnym wyniku z egzaminu otrzymanym przez UP.

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.
W ramach projektu oferowane są szkolenia informatyczne, obejmujące:

 

1.Podstawy komputera:

- komputer, budowa, funkcjonowanie, sposób działania;

- podstawowe urządzenia, np. drukarki, skanery itd.;

- właściwe użytkowanie komputera, ochrona przed uszkodzeniami;

- problemy ze sprzętem; diagnostyka i rozwiązywanie problemów;

- oprogramowanie; najważniejsze funkcje i aplikacje, uruchamianie ich, zarządzanie nimi i ich aktualizacje;

- zarządzanie plikami i folderami, tworzenie skrótów, nowych folderów;

- inne systemy operacyjne (np. Linux, Macintosh itd.).

 

2. Kluczowe programy i aplikacje:

- arkusze kalkulacyjne,

- uruchamianie podstawowych aplikacji, identyfikacja i modyfikacja,

- praca z dokumentami, współpraca z innymi aplikacjami,

- podstawowe narzędzia np. formatowanie, edycja dokumentu i automatyzacja procesów, zabezpieczanie dokumentów tekstowych, edytowanie danych i formatowanie,

- edytowanie danych, formatowanie, zarządzanie danymi, podstawowe formuły obliczeniowe oraz najważniejsze formuły i funkcje,

- tworzenie arkuszy i zarządzanie nimi, wykresy i obrazki, tworzenie prezentacji, zarządzanie danymi,

- sposoby zarządzania i edycji prezentacji.

 

3. Internet i praca on line:

Korzystanie z przeglądarki internetowej

Korzystanie z poczty elektronicznej

Korzystanie z komunikatorów internetowych

Fora internetowe

Bankowość elektroniczna i zakupy i sprzedaż w Internecie

Encyklopedie i tłumacze internetowi

Mapy internetowe i internetowe portale pogody

Portale społecznościowe

Media cyfrowe

Podróże oraz hobby.

 

Szkolenia będą prowadzone w czasie dostosowanym do możliwości uczestników Projektu i w miejscach bez barier architektonicznych.

 

Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów należy złożyć do Biura Projektu w Rzeszowie, w terminie uzgodnionym z przedstawicielem projektu w Biurze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, kontakt telefoniczny pod numerem 880 416 508 lub mailowy biuro@szkoleniait.wsiz.pl.