Apr 11, 2021

Articles

Disability in law

Ulga rehabilitacyjna po nowemu – omówienie najnowszych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

W dniu 22 listopada 2017 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą przepisy
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 roku.


Disability in law

Przywileje związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych – inne formy pomocy dla pracodawców

Znaną szeroko i często stosowaną formą wsparcia dla pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne, jest możliwość uzyskania dofinansowania do ich wynagrodzeń, zgodnie
z zasadami określonymi w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Disability in law

Projekt najnowszych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Omówienie planowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W dniu 2 października 2017 roku rozpoczęły się prace nad projektem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej też jako „ustawa”). Potrzeba wprowadzenia tych rozwiązań wynika przede wszystkim z przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, czy korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy.


Disability in law

Przywileje podatkowe, ulgi i zwolnienia dla osób niepełnosprawnych

Ustawodawca przewidział dla osób niepełnosprawnych możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych i ulg, realizując tym samym konstytucyjną zasadę zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Powszechnie znana i stosowana jest ulga rehabilitacyjna. Istnieją jednak jeszcze inne przywileje oraz ulgi podatkowe, skierowane do osób niepełnosprawnych.


Disability in law

Edukacja osób niepełnosprawnych – prawa studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i źródła uzyskania pomocy finansowej

Każdego roku wzrasta liczba osób niepełnosprawnych, decydujących się na podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych. W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim, pragniemy przypomnieć, jakie prawa posiada student będący osobą niepełnosprawną, jakie obowiązki wobec tych osób mają uczelnie wyższe oraz wskazać możliwe źródła dofinansowania.


Disability in law

Możliwy zakres skorzystania z ulgi prorodzinnej dla opiekuna prawnego osoby dorosłej i niepełnosprawnej umysłowo

Zasadą na gruncie prawa podatkowego jest to, że rodzice, opiekunowie prawni, jak również rodzina zastępcza, mogą uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT-37, tzw. „ulgę prorodzinną” na każde małoletnie dziecko (ulga nie przysługuje, gdy uzyskują oni dochody opodatkowane 19% stawką podatku lub przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym). Natomiast, zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 2016.2032) prawo do odliczenia od dochodu „ulgi prorodzinnej” przysługuje również rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzinie zastępczej, wychowującej już pełnoletnie dzieci niepełnosprawne, pod warunkiem otrzymywania przez nie jednego ze świadczeń: renty socjalnej, zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego. Ulgi te, dla przypomnienia wynoszą: 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, 225 zł na każde kolejne dziecko i są wykazywane w formularzu PIT/O.


Disability in law

Przesłanki ulgi rehabilitacyjnej w zakresie wydatków na samochód osobowy

Przesłanki ulgi rehabilitacyjnej w zakresie wydatków na samochód osobowy – konieczność ich udokumentowania w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2017 roku


Disability in law

Osoba niepełnosprawna jako pracownik

Pięć podstawowych praw wynikających z przepisów kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna, pozostająca w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę - jako pracownik, oprócz praw gwarantowanych przez przepisy prawa pracy, , posiada również pewne szczególne uprawnienia. Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie pięciu podstawowych praw osoby niepełnosprawnej jako pracownika.


Disability in law

Pomoc dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne - omówienie zasad programu 500+ w świetle najnowszych zmian

Z uwagi na zmiany wprowadzone przez naszego ustawodawcę, w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego, powszechnie znanego jako program 500 +,w niniejszym artykule pragnę omówić zasady jego przyznawania, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.


«1»