Projekt najnowszych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Omówienie planowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W dniu 2 października 2017 roku rozpoczęły się prace nad projektem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej też jako „ustawa”). Potrzeba wprowadzenia tych rozwiązań wynika przede wszystkim z przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, czy korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy.