Szkolenia cyfrowe z obsługi komputera dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Projekt adresowany jest do osób uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. Podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) , zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, przy czym warunkiem koniecznym do zakwalifikowywania do projektu jest spełnienie poniższego tj; 

- posiadanie statusu osoby o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 włącznie) - maksymalnie liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa.

- osoby niepełnosprawne w wieku 25 lat i więcej

- osoby w wieku 50 lat i więcej (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat);