Oct 23, 2020

Articles

Disability in law

Ulga rehabilitacyjna po nowemu – omówienie najnowszych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

W dniu 22 listopada 2017 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą przepisy
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 roku.


Disability in law

Możliwy zakres skorzystania z ulgi prorodzinnej dla opiekuna prawnego osoby dorosłej i niepełnosprawnej umysłowo

Zasadą na gruncie prawa podatkowego jest to, że rodzice, opiekunowie prawni, jak również rodzina zastępcza, mogą uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT-37, tzw. „ulgę prorodzinną” na każde małoletnie dziecko (ulga nie przysługuje, gdy uzyskują oni dochody opodatkowane 19% stawką podatku lub przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym). Natomiast, zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 2016.2032) prawo do odliczenia od dochodu „ulgi prorodzinnej” przysługuje również rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzinie zastępczej, wychowującej już pełnoletnie dzieci niepełnosprawne, pod warunkiem otrzymywania przez nie jednego ze świadczeń: renty socjalnej, zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego. Ulgi te, dla przypomnienia wynoszą: 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, 225 zł na każde kolejne dziecko i są wykazywane w formularzu PIT/O.


«1»